ALGEMENE VOORWAARDEN Bureau - Amato 

 1. Bureau-Amato, hierna te noemen Bureau-Amato, exploiteert een advocatenkantoor en verleent juridische diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht, die wordt gegeven aan Bureau-Amato of de daarvoor werkende (rechts)personen.
  Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen voor de (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, zoals medewerkers.
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt en aanvaard door Bureau-Amato. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die voor of ten behoeve van Bureau-Amato, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, ook niet indien het de bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. De opdracht aan Bureau-Amato houdt mede de bevoegdheid in om namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. Bureau-Amato is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Bureau-Amato verschuldigd is.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Bureau-Amato tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht met opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de tarieven zoals die door Bureau-Amato van tijd tot tijd worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de cliënt betaalde kosten c.q. verschotten in rekening worden gebracht. Over het honorarium en de verschotten is BTW verschuldigd. Bureau-Amato kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichtte, te verrichten werkzaamheden en betaalde en/of te betalen verschotten.
 6. Honorarium, verschotten en BTW worden periodiek door middel van een declaratie in rekening gebracht. De betalingstermijn is dertig dagen vanaf de declaratiedatum
 7. Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Indien Bureau-Amato invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten voor die invorderingsmaatregelen verschuldigd, van minimaal 15% berekend over het saldo van de openstaande declaraties en van ten minste 500,--
 8. Klachten over een declaratie dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum te worden ingediend bij Bureau-Amato. Indien niet binnen 30 dagen schriftelijk een klacht is ingediend bij Bureau-Amato, dan wordt de declaratie geacht te zijn aanvaard.
 9. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Bureau-Amato leidtdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Bureau-Amato afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Bureau-Amato in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar door de opdrachtgever betaalde honorarium met een maximum van 10.000,--.
 10. Een vordering tot schadevergoeding op Bureau-Amato vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 11. Bureau-Amato zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen, met dien verstande dat de opdrachtgever hierbij toestemming verleent om bij de communicatie gebruik te maken van email en zijn/haar gegevens binnen de organisatie van Bureau-Amato ter kennis te brengen van behandelaar(s) dan wel relatiebeheerder(s).
 12. Bureau-Amato is op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen en van ongebruikelijke transacties van opdrachtgever onder omstandigheden bij de autoriteiten melding te doen, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te mogen stellen. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Bureau-Amato en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Bureau-Amato kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegdtenzij één van partijen er voor kiest het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn